سبد خرید
۰ تومان

ترموکوپل تیپ B با غلاف فلزی

تماس بگیرید

ترموکوپل تیپ B

ترموکوپل تیپ B با غلاف فلزی

 ترموکوپل نوع B

ترموکوپل سنسوری هست

ترموکوپل تیپ B

ترموکوپل تیپ B با غلاف فلزی

 ترموکوپل نوع B

ترموکوپل سنسوری هست که برای اندازه گیری دما به کار میرود.ترموکوپل از دو فلز غیر هم جنس تشکیل شده است که در یک سر به هم جوش داده می شوند که در حقیقت این محل اتصال برای اندازه گیری دما به کار میرود.
اساس کار ترموکوپل به این ترتیب است که وقتی محل اتصال آن دو فلز تغییر دما میدهد ولتازی تولید میشود که در حقیقت این ولتاژ ایجاد شده بسته به نوع دو فلز متصل شده متفاوت است که با اندازه گیری ولتاژ ایجاد شده دما اندازه گیری میشود.
این عملکرد ترموکوپل ها به بیان خیلی ساده میباشد.
ترموکوپل ها بسته به محدوده دمایی, نوع متریال , دقت اندازه گیری و خیلی پارامتر های دیگربه دسته های متعددی تقسیم میگردند.